Ki sa ou ta renmen mande yon doktè oswa yon pwofesyonèl sante mantal?

Pa egzanp: Mwen santi mwen tris oswa Mwen gen yon tèt fè mal.

Jwenn yon doktè tou pre ou.

Pa egzanp:: Kadyoloji