تاسو څه غواړئ د ډاکټر یا رواني پوه څخه پوښتنه وکړئ

د مثال په توګه: زه غمجن یم یا زما سر درد کوي.

تاسو ته نږدې ډاکټر ومومئ.

د مثال په توګه:: د زړه ناروغي

300,000 +

اغیزې شوي ژوندونه

200,000 +

درملنه چمتو شوې

20 +

هغه هیوادونه چې شتون لري

3,000 +

مثبت درجه ورکول