تاسو څه غواړئ د ډاکټر یا دماغي روغتیا مسلکي څخه پوښتنه وکړئ؟

د مثال په توګه: زه غمجن یم یا زما سر درد کوي.

تاسو ته نږدې ډاکټر ومومئ.

د مثال په توګه:: د زړه ناروغي