වෛද්‍යවරයෙකුගෙන් හෝ මානසික සෞඛ්‍ය වෘත්තිකයෙකුගෙන් විමසීමට ඔබ කැමති කුමක්ද?

උදාහරණ වශයෙන්: මට දුක හිතෙනවා හෝ මට හිසරදයක් තියෙනවා.

ඔබ අසල වෛද්‍යවරයකු සොයා ගන්න.

උදාහරණ වශයෙන්:: හෘද විද්‍යාව